Προαπαιτήσεις εγγραφής μελών

1) Πώς να γίνετε μέλος

Όσοι ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη της Hellenic – Romanian Society of Surgery “HEROES” πρέπει αποδεδειγμένα να έχουν επιστημονική, κλινική ή ερευνητική συμβολή στο αντικείμενο της χειρουργικής ή άλλης ειδικότητας που σχετίζεται με τη χειρουργική με δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις, συμμετοχές σε συνέδρια, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση σε γνωστά κέντρα που απασχολούνται με το αντικείμενο της Χειρουργικής.
Υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία της Εταιρείας την οποία συνυπογράφουν ΔΥΟ τακτικά μέλη της Εταιρείας, καθώς επίσης και βιογραφικό σημείωμα τουλάχιστον ένα μήνα προ της Γενικής Συνέλευσης.

Η κρίση του υποψηφίου μέλους γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας με απόλυτη πλειοψηφία των παρευρισκομένων τακτικών μελών.

Αίτηση νέου μέλους

Τα Μέλη της “HEROES” διακρίνονται σε Τακτικά και Επίτιμα.

α) ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

Εκτός από τα Ιδρυτικά μέλη, εκλέγονται ειδικευμένοι, οι οποίοι έχουν αποκτήσει την ειδικότητα του Χειρουργού τουλάχιστον από έτους.
Οι ενδιαφερόμενοι για να γίνουν τακτικά μέλη υποβάλουν σχετική αίτηση στη γραμματεία της εταιρείας και η επιτροπή κρίσεως υποψηφιοτήτων προτείνει στην γενική συνέλευση τα προς ψήφιση μέλη.
Τα ιδρυτικά μέλη αυτοδικαίως γίνονται τακτικά μέλη της εταιρείας.

β) ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ:

Εκλέγονται διακεκριμένοι επιστήμονες που έχουν σχέση με το αντικείμενο της Χειρουργικής και οι οποίοι έχουν διακριθεί για την γενικότερη συμβολή τους στους σκοπούς της Εταιρείας.

Δεν δύναται να είναι μέλος της “ HEROES” οποιοσδήποτε:
1) Στερήθηκε με απόφαση του Δικαστηρίου το δικαίωμα της ελεύθερης ίδρυσης ένωσης προσώπων και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
2) Στερήθηκε τα πολιτικά και αστικά δικαιώματά του σαν συνέπεια καταδίκης του,
3) Έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για οποιοδήποτε αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος.
Τα Τακτικά Μέλη έχουν υποχρέωση να πληρώνουν την ετήσια συνδρομή τους.

2) Δικαιώματα και Υποχρεώσεις

Τα Μέλη του Συνδέσμου, έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:
– να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα διαχείρισης του Συνδέσμου,
– να ενημερώνονται σχετικά με όλες τις δραστηριότητες του Συνδέσμου,
– να συμμετέχουν στην οργάνωση και εκτέλεση των δραστηριοτήτων του Συνδέσμου,
– να προτείνουν δράσεις και να συμμετέχουν στην εκπλήρωση του σκοπού του Συνδέσμου,
– να εκπροσωπούν τον Σύνδεσμο, βάσει γραπτής αποστολής, σε συνεδριάσεις και δράσεις εντός χώρας, καθώς και σε διεθνές επίπεδο.

Τα Μέλη του Συνδέσμου, έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
– να τηρούν το Καταστατικό του Συνδέσμου και τις εγκεκριμένες αποφάσεις,
– να καταβάλουν την συμμετοχή τους, σύμφωνα με το ποσόν που καθορίζει η Γενική Συνέλευση,
– να συμμετέχουν ενεργά στην καλή λειτουργία του Συνδέσμου και να συμβάλουν στην διεύρυνση και μετάδοση της φήμης του,
– να ενημερώνουν άμεσα και στο σύνολό τους, τα όργανα του Συνδέσμου, σχετικά με τις ενέργειές τους ως εκπρόσωποί του, καθώς και με όλα τα γεγονότα που μπορεί να ενδιαφέρουν και να συνεισφέρουν στις δράσεις του Συνδέσμου,
– να μην προβούν σε καμιά ενέργεια που μπορεί να βλάψει τον σκοπό ή την φήμη του Συνδέσμου.
Η ιδιότητα ως μέλος του Συνδέσμου, παύει να ισχύει με την αποχώρηση και την γραπτή ενημέρωση του Προέδρου, αποβολή, θάνατος ή παύση των δραστηριοτήτων του Συνδέσμου.
Η μη τήρηση των υποχρεώσεων βάσει του Καταστατικού, έχει ως συνέπεια μια από τις παρακάνω κυρώσεις:
– επίπληξη
– γραπτή αναφορά
– αποκλεισμό
Οι κυρώσεις αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, παρουσιάζονται και αιτιολογούνται στον υπαίτιο ή στον εκπρόσωπο του, στην περίπτωση που το μέλος είναι νομικό πρόσωπο.
Κατά της κύρωσης, εντός 10 ημερών από την ενημέρωση, μπορεί να ασκηθεί έφεση στην Γενική Συνέλευση, η οποία θα αποφασίσει στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση.

Scroll to Top