Καταστατικό

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΟ – ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «HEROES»

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθ. 1 Ο Σύνδεσμος ΕΛΛΗΝΟ-ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «HEROES» που ονομάζεται στο εξής «Σύνδεσμος», ιδρύεται και λειτουργεί σαν ρουμάνικο νομικό πρόσωπο, με απεριόριστη διάρκεια, βάσει των νομικών διατάξεων, καθώς και του παρόντος Καταστατικού. Η εταιρεία αποκαλείται με το ακρωνύμιο «HEROES».

Άρθ. 2 Ο Σύνδεσμος έχει ως έδρα την πόλη Κραϊόβα (Craiova), λέωφ. 1η Μάη (Mai), αρ. 66, κτίριο Β, όρ. 5ος, δωμ. 507, Τ.Κ. 200638, Ρουμανία.

Άρθ. 3 Ο Σύνδεσμος είναι μη-κυβερνητικός και μη-κερδοσκοπικός οργανισμός, χωρίς εργασιακό σκοπό και δεν έχει πολιτικό χαρακτήρα.

Άρθ.4 Ο Σύνδεσμος ιδρύεται και λειτουργεί με απεριόριστη διάρκεια, η διάλυσή του και η εκκαθάρισή του, πραγματοποιείται σύμφωνα με τον νόμο και το παρόν Καταστατικό.

Άρθ.5 Η σφραγίδα της εταιρείας θα αναφέρει το όνομα της εταιρείας και θα αναφέρει στην ρουμανική γλώσσα: “Societatea Heleno-Română de Chirurgie HEROES”, και στην αγγλική γλώσσα θα αναφέρει: “Hellenic-Romanian Society of Surgery – HEROES”.

Ο ΣΚΟΠΟΣ, ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Art. 6 The aim of the Association is to bring together Greek and Romanian Expert Surgeons, with a view to improving medical performance and facilitating free access to modern medical information while promoting the values of medical profession.

Άρθ. 7 Ο Σύνδεσμος, προσδοκά την ανάπτυξη της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας της ιατρικής πρακτικής, εκπαίδευσης και στην βελτίωση της δραστηριότητας που σχετίζεται με την νοσηλεία των ασθενών με χειρουργικές επεμβάσεις, ως αποτέλεσμα της συνεργασίας των Ρουμάνων και Ελλήνων χειρουργών.

Άρθ.8 Για την πραγματοποίηση του σκοπού και των στόχων του, ο Σύνδεσμος μπορεί να κάνει χρίση των ακόλουθων μέσων:

 1. α) την προώθηση της έρευνας και της μελέτης των χειρουργικών παθήσεων,
 2. β) τη διευκόλυνση της ανταλλαγής ιδεών χειρουργικού ενδιαφέροντος μέσω των επιστημονικών συναντήσεων και προσωπικών επαφών μεταξύ των ειδικών χειρουργών, Ρουμάνων και Ελλήνων,
 3. γ) την συνεργασία μεταξύ των εξειδικευμένων κλινικών από τα Ρουμάνικα και Ελληνικά Ιατρικά Κέντρα, με σκοπό την προώθηση των μεθόδων επεμβάσεων και την χειρουργική θεραπεία,
 4. δ) την ευαισθητοποίηση των νομικών φορέων και της κεντρικής και της τοπικής διοίκησης στην Ρουμανία και στην Ελλάδα για την υποστήριξη του Συνδέσμου ώστε να εκπληρώσει τους στόχους του,
 5. ε) τη καθοδήγηση, η συνεργασία και η συμβουλευτική των ειδικευμένων ιατρών και των δραστηριοτήτων τους, στο συγκεκριμένο τομέα για την θεραπεία διάφορων ειδικών παθήσεων,
 6. στ) τη συνεργασία των πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιατρικών ιδρυμάτων με άλλες οργανώσεις επαγγελματικές ή επιστημονικές από τις δυο χώρες, αλλά και από άλλες Ευρωπαϊκές ή μη-Ευρωπαϊκές χώρες, για την εκπλήρωση των σκοπών του Συνδέσμου,
 7. ζ) την παροχή υποτροφιών σε ιατρούς οι οποίοι με τις εξειδικευμένες γνώσεις που θα αποκτήσουν θα συμβάλουν στην εκπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας. Οργάνωση επιστημονικών διαγωνισμών με απονομή βραβείων, Οργάνωση επιστημονικών διαγωνισμών με απονομή βραβείων,
 8. η) την ενημέρωση του κοινού για τα θέματα και τον σκοπό της Εταιρείας,
 9. θ) την οργάνωση ή/και συμμετοχή του Συνδέσμου και των μελλών του σε κοινωνικές δράσεις εντός χώρας ή στο εξωτερικό σχετικά με την εκπαίδευση, ενημέρωση, παρουσίαση των αποτελεσμάτων στον συγκεκριμένο τομέα, όπως: συνέδρια, ημερίδες, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, κλπ., ή σύμφωνα με την κατά περίπτωση διευκόλυνση της συμμετοχής τους σε παρόμοιες εκδηλώσεις, εντός χώρας ή στο εξωτερικό,
 10. ι) την δημιουργία και την ανάπτυξη των υπηρεσιών online: email, web directory, βάσεις δεδομένων με πληροφορίες και εργαλεία πολυμέσων (έγγραφα, video, παρουσιάσεις, κλπ.) από συνέδρια , ημερίδες, με προσωπικό λογαριασμό για τα μέλη. Βάσει των δικαιωμάτων πρόσβασης του κάθε μέλος, θα υπάρξει η δυνατότητα πρόσβασής στις προαναφερόμενες υπηρεσίες,
 11. ια) την αποστολή newsletters, ενημερωτικού υλικού, περιοδικών με θέματα ενδιαφέροντος του Συνδέσμου,
 12. ιβ) την υποστήριξη της μεταπτυχιακής επαγγελματικής εκπαίδευσης των φυσικών προσώπων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα. Οργάνωση πρακτικών μαθημάτων και σεμιναρίων για την επαγγελματική πολύ-εξειδίκευση,
 13. ιγ) την προώθηση των δραστηριοτήτων που έχουν ως σκοπό την συγκέντρωση πόρων για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, την αναβάθμιση ειδικών τεχνικών υποδομών στις ιατρικές ειδικότητες που εμπλέκονται άμεσα με τομείς δραστηριοτήτων του Συνδέσμου,
 14. ιδ) την προώθηση των δραστηριοτήτων που έχουν ως σκοπό την χρηματοδότηση της έρευνας (διευκόλυνση επαφών με συμβούλους που εκπονούν διάφορα projects, επενδυτές, παραγωγούς, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τράπεζες, εμπορικές εταιρείες κλπ., από την χώρα ή το εξωτερικό) που έχουν ως κύρια και σημαντικά θέματα εξαιρετικού ενδιαφέροντος για το Σύνδεσμο,
 15. ιε) την πρωτοβουλία όποιων νομικών δράσεων με σκοπό την εκπλήρωση των δραστηριοτήτων της εταιρείας, την προώθηση των σκοπών του Συνδέσμου και των μελών του για την απόκτηση των αναγκαίων πόρων,
 16. ιστ) την διαχείριση των πόρων για τις μεμονωμένες ή συλλογικές υποτροφίες για τα μέλη του εταιρείας που έχουν εξαιρετικά αποτελέσματα στους τομείς ενδιαφέροντος του Συνδέσμου,
 17. ιζ) την ανταμοιβή με βραβεία, τόσο για τα μέλη της εταιρείας, όσο και για κάποια πρόσωπα εκτός εταιρείας, για κλινικές ή/και επιστημονικές μελέτες εξαιρετικής ποιότητας, στους τομείς δραστηριοτήτων του Συνδέσμου,
 18. ιη) την τιμητική αναγνώριση εθνικών και διεθνών προσωπικοτήτων, οι οποίες με την συνεισφορά τους υποστηρίζουν την προώθηση των σκοπών του Συνδέσμου.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Άρθ. 9 Τα αρχικά περιουσιακά στοιχεία του Συνδέσμου αποτελούνται από το ποσόν των 2850 RON που αντιπροσωπεύει την εισφορά των ιδρυτικών μελών. Τα περιουσιακά στοιχεία του Συνδέσμου συμπληρώνονται με χρηματικούς πόρους ή υλικά που αποκτούνται σύμφωνα με τον νόμο, με μορφή συμμετοχής, εισφοράς, δωρεές, χορηγίες ή όποιες άλλες μορφές επιτρέπει ο νόμος.

Άρθ. 10 Η διαχείριση του Συνδέσμου εξασφαλίζεται από εξειδικευμένο προσωπικό.

Άρθ.11 Για την διαχείριση των πόρων που απόκτησε, ο Σύνδεσμος μπορεί να ανοίξει λογαριασμούς σε όποιο τραπεζικό ίδρυμα θεωρεί, βάσει νόμου.

Άρθ. 12 Οι χρηματοοικονομικές πράξεις, καθώς και η χρήση των υλικών πόρων του Συνδέσμου, πραγματοποιούνται σύμφωνα με το νόμο, με την υπογραφή των πράξεων από τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

ΜΕΛΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άρθ. 13 Μπορούν να είναι μέλη του Συνδέσμου φυσικά πρόσωπα, Έλληνες και Ρουμάνοι ιατροί με ειδικότητα την χειρουργική , αλλά και ιατροί άλλων ειδικοτήτων που σχετίζονται με την χειρουργική βάσει της ειδικότητας τους.

Εκτός από τα μέλη που αναγράφονται ως ιδρυτικά μέλη στο Ιδρυτικό Έγγραφο, τα πρόσωπα που θα αποκτήσουν εκ των υστέρων αυτή την ιδιότητα, βάσει του γραπτού αιτήματος που θα απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του Συνδέσμου, το οποίο γίνει αποδεκτό από τον Διοικητικό Συμβούλιο και αφού εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση, θα τηρούν όλους τους προβλεπόμενους όρους που αναγράφονται παραπάνω σχετικά με την εξειδίκευση, επαγγελματική ειδικότητα χειρουργική ή με συνάφεια σε αυτόν τον τομέα δραστηριότητας.

Άρθ. 14 Τα Μέλη του Συνδέσμου, έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

– να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα διαχείρισης του Συνδέσμου,

– να ενημερώνονται σχετικά με όλες τις δραστηριότητες του Συνδέσμου,

– να συμμετέχουν στην οργάνωση και εκτέλεση των δραστηριοτήτων του Συνδέσμου,

– να προτείνουν δράσεις και να συμμετέχουν στην εκπλήρωση του σκοπού του Συνδέσμου,

– να εκπροσωπούν τον Σύνδεσμο, βάσει γραπτής αποστολής, σε συνεδριάσεις και δράσεις εντός χώρας, καθώς και σε διεθνές επίπεδο.

Άρθ. 15 Τα Μέλη του Συνδέσμου, έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

-να τηρούν τον Καταστατικό του Συνδέσμου και τις εγκεκριμένες αποφάσεις,

-να καταβάλουν την συμμετοχή τους, σύμφωνα με το ποσόν που καθορίζει η Γενική Συνέλευση,

-να συμμετέχουν ενεργά στην καλή λειτουργία του Συνδέσμου και να συμβάλουν στην διεύρυνση και μετάδοση της φήμης του,

-να ενημερώνουν άμεσα και στο σύνολό τους, τα όργανα του Συνδέσμου, σχετικά με τις ενέργειές τους ως εκπρόσωποί του, καθώς και με όλα τα γεγονότα που μπορεί να ενδιαφέρουν και να συνεισφέρουν στις δράσεις του Συνδέσμου,

-να μην προβούν σε καμιά ενέργεια που μπορεί να βλάψει τον σκοπό ή την φήμη του Συνδέσμου.

Άρθ. 16 Η ιδιότητα ως μέλος του Συνδέσμου, παύει να ισχύει με την αποχώρηση και την γραπτή ενημέρωση του Προέδρου, αποβολή, θάνατος ή παύση των δραστηριοτήτων του Συνδέσμου.

Άρθ. 17 Η μη τήρηση των υποχρεώσεων βάσει του Καταστατικού, έχει ως συνέπεια μια από τις παρακάνω κυρώσεις:

– επίπληξη

– γραπτή αναφορά

– αποκλεισμό.

Άρθ. 18 Οι κυρώσεις αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, παρουσιάζονται και αιτιολογούνται στον υπαίτιο ή στον εκπρόσωπο του, στην περίπτωση που το μέλος είναι νομικό πρόσωπο.

Άρθ. 19 Κατά της κύρωσης, εντός 10 ημερών από την ενημέρωση, μπορεί να ασκηθεί έφεση στην Γενική Συνέλευση, η οποία θα αποφασίσει στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση.

Άρθ. 20 Τα άτομα που με τις δράσεις τους, υποστήριξαν με εξαιρετικό τρόπο την δραστηριότητα του Συνδέσμου ή έχουν συνεισφέρει στην αύξηση της φήμης του, καθώς και οι προσωπικότητες του χώρου ή με συνάφεια με τον Σύνδεσμο, μπορούν να λάβουν κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου , μετά από πρόταση οποιουδήποτε μέλους, την ιδιότητα του Επίτιμου Μέλους του Συνδέσμου.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Άρθ. 21 Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης του Συνδέσμου.

Άρθ. 22 Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από το σύνολο των μελών του Συνδέσμου και συνεδριάζει ετησίως ή όσες φορές είναι αναγκαία, μετά την πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθ. 23 Η Γενική Συνέλευση έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

– καθορίζει την στρατηγική και τα γενικά αντικείμενα δραστηριοτήτων του Συνδέσμου,

– τροποποιεί και εγκρίνει το Καταστατικό του Συνδέσμου,

– εγκρίνει τις ετήσιες αναφορές του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού λογιστή, καθώς και την οικονομική χρήση και το απολογισμό του προηγούμενου έτους,

– καθορίζει το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων για το τρέχον έτος και τον προϋπολογισμό του,

– εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διορίζει τον ορκωτό λογιστή, καθορίζει τον αριθμό θέσεων και τις αρμοδιότητες για τον εργατικό προσωπικό.

– άλλες αρμοδιότητες που απορρέουν από τις νομικές διατάξεις και του παρόντος Καταστατικού.

Άρθ. 24 Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία με την παρουσία της πλειοψηφίας των μελών και εγκρίνει αποφάσεις με την ψήφο της πλειοψηφίας των παρόντων.

Άρθ. 25 Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται γραπτώς, τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την ημερομηνία της συνεδρίασης, από τον Πρόεδρο ή τον αντικαταστάτη του.

Άρθ. 26 Το Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελείται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και πέντε μέλη, συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το τρίμηνο, μετά την πρόσκληση του Προέδρου ή τουλάχιστον τριών μελών, διευθύνει την τρέχουσα δραστηριότητα του Συνδέσμου και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: θέτει σε εφαρμογή τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, οργανώνει και διευθύνει την τρέχουσα δραστηριότητα του Συνδέσμου, τα προγράμματα και τις δράσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα που καθόρισε η Γενική Συνέλευση, καθορίζει τις συμμετοχές και την αποστολή των εκπροσώπων του Συνδέσμου σε διάφορες ειδικές εκδηλώσεις στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, προσλαμβάνει σύμφωνα με την νομοθεσία, εξειδικευμένο προσωπικό για την λειτουργία του Συνδέσμου, αποφασίζει σχετικά με την χρήση των υλικών και οικονομικών πόρων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του προϋπολογισμού που εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση, τα έσοδα και τα έξοδα, εγκρίνει την τήρηση των οικονομικών πράξεων, σύμφωνα με το πρόγραμμα δραστηριοτήτων.

Άρθ. 27 Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει βάσει του Καταστατικού με την παρουσία όλων των μελών και παίρνει αποφάσεις με την πλειοψηφία των παρόντων. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι 4 (τέσσερα) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης.

Άρθ. 28 Ο Πρόεδρος που διευθύνει την τρέχουσα δραστηριότητα του Συνδέσμου εκπροσωπεί σε κανονικές συνθήκες τον Σύνδεσμο σε σχέση με τρίτους, προεδρεύει στις συνεδριάσεις των οργάνων διοίκησης και διαχείρισης και υπογράφει τις αποφάσεις αυτών, έχοντας όλες τις αρμοδιότητες που ορίζει ο νόμος.

Άρθ. 29 Σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης των αρμοδιοτήτων και για όλη την περίοδο αυτή, τον Πρόεδρο αντικαθιστά αυτόματα ο Αντιπρόεδρος.

Άρθ. 30 Ο Γραμματέας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

-παρακολουθεί την δραστηριότητα του Συνδέσμου ώστε να είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία και το παρόν Καταστατικό,

-τηρεί το αρχείο πρακτικών και αποφάσεων των οργάνων διοίκησης και διαχείρισης και τα καταγράφει σε ένα ειδικό βιβλίο,

-μεταβιβάζει τις καθορισμένες από την Γενική Συνέλευση υποχρεώσεις προς τον Διοικητικό Συμβούλιο και παρακολουθεί την εκπλήρωση αυτών,

-έχει ευθύνη σε ότι αφορά την βάσει δεδομένων του Συνδέσμου.

Άρθ. 31 Ο Ταμίας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

-παρακολουθεί την εκπλήρωση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου σε ότι αφορά τις χρήματο-λογιστικές πράξεις του Συνδέσμου,

-ευθύνεται άμεσα για την εκπλήρωση των προαναφερομένων αποφάσεων και την εκπλήρωσή τους σύμφωνα με τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας, λαμβάνοντας εκ των προτέρων τα αναγκαία μέτρα που προβλέπονται για τον οικονομικό έλεγχο,

-παρουσιάζει στον Διοικητικό Συμβούλιο εξαμηνιαίες αναφορές σχετικά με την χρήματο-οικονομική κατάσταση του Συνδέσμου, παρακολουθώντας όλες τις σχετικές δραστηριότητες ώστε να συμβαδίζουν με τον σκοπό του Συνδέσμου,

-συμπληρώνει τα ισοζύγια και τις οικονομικές αναφορές προς τις αρμόδιες αρχές, σχετικά με τις δραστηριότητες του Συνδέσμου,

-εκτελεί την όποια χρήματο-λογιστική υποχρέωση για τον σκοπό της καλής λειτουργίας του Συνδέσμου.

Άρθ. 32 Για τον έλεγχο των χρήματο-οικονομικών δραστηριοτήτων η Γενική Συνέλευση διορίζει ορκωτό λογιστή με θητεία ενός έτους, για να παρουσιάζει τις ετήσιες αναφορές στην Γενική Συνέλευση.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθ. 33 Οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, δεν μπορεί να είναι σε αντίθεση με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις και δεν μπορεί να ερμηνεύονται ενάντια αυτών.

Άρθ. 34 Στην απουσία μερικών εξειδικευμένων διατάξεων στο παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις που προβλέπονται στους κανόνες και διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσία.

Το παρόν Καταστατικό εκδόθηκε σήμερα 11.10.2019, σε 7 (επτά) πρωτότυπα.

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΓΝΩΣΗ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ, ΤΟΝ ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΜΕ:

Αρ.

Όνομα και επίθετο

Υπογραφή

1.

MARIN VALERIU ȘURLIN

2.

ALEXANDRU CLAUDIU MUNTEANU

3.

MARIAN MUNTEANU

4.

DANIEL IONICĂ VILCEA

5.

STELIAN MOGOANTĂ

6.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΠΑΛΙΔΗΣ

7.

TRAIAN PATRASCU

8.

MIRCEA BEURAN

9.

ION GEORGESCU

10.

STELIAN PANTEA

11.

ALIN GEORGE STOICA

12.

MIRCEA PIRSCOVEANU

13.

LIVIU VASILE

14.

EUGEN FLORIN GEORGESCU

15.

CRISTIAN-MARIUS NICA

16.

DAN CARTU

17.

STEFAN PATRASCU

18.

ALEXANDRU-MARIAN GOGANAU

19.

MARIUS EUGEN CIUREA

20.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΜΑΝΙΔΗΣ

21.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ

22.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ

Scroll to Top