Σκοπός

Ο ΣΚΟΠΟΣ, ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθ. 6 Ο Σκοπός του Συνδέσμου είναι να ενώσει εξειδικευμένους Έλληνες και Ρουμάνους χειρούργους, που να συμβάλουν στην ανάπτυξη των επιδόσεων του ιατρικού έργου και την ελεύθερη πρόσβαση στην ιατρική σύγχρονη πληροφορία, στην προώθηση των αξιών του επαγγέλματος.

Άρθ. 7 Ο Σύνδεσμος, προσδοκά την ανάπτυξη της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας της ιατρικής πρακτικής, εκπαίδευσης και στην βελτίωση της δραστηριότητας που σχετίζεται με την νοσηλεία των ασθενών με χειρουργικές επεμβάσεις, ως αποτέλεσμα της συνεργασίας των Ρουμάνων και Ελλήνων χειρουργών.

Άρθ.8 Για την πραγματοποίηση του σκοπού και των στόχων του, ο Σύνδεσμος μπορεί να κάνει χρίση των ακόλουθων μέσων:

 1. α) την προώθηση της έρευνας και της μελέτης των χειρουργικών παθήσεων,
 2. β) τη διευκόλυνση της ανταλλαγής ιδεών χειρουργικού ενδιαφέροντος μέσω των επιστημονικών συναντήσεων και προσωπικών επαφών μεταξύ των ειδικών χειρουργών, Ρουμάνων και Ελλήνων,
 3. γ) την συνεργασία μεταξύ των εξειδικευμένων κλινικών από τα Ρουμάνικα και Ελληνικά Ιατρικά Κέντρα, με σκοπό την προώθηση των μεθόδων επεμβάσεων και την χειρουργική θεραπεία,
 4. δ) την ευαισθητοποίηση των νομικών φορέων και της κεντρικής και της τοπικής διοίκησης στην Ρουμανία και στην Ελλάδα για την υποστήριξη του Συνδέσμου ώστε να εκπληρώσει τους στόχους του,
 5. ε) τη καθοδήγηση, η συνεργασία και η συμβουλευτική των ειδικευμένων ιατρών και των δραστηριοτήτων τους, στο συγκεκριμένο τομέα για την θεραπεία διάφορων ειδικών παθήσεων,
 6. στ) τη συνεργασία των πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιατρικών ιδρυμάτων με άλλες οργανώσεις επαγγελματικές ή επιστημονικές από τις δυο χώρες, αλλά και από άλλες Ευρωπαϊκές ή μη-Ευρωπαϊκές χώρες, για την εκπλήρωση των σκοπών του Συνδέσμου,
 7. ζ) την παροχή υποτροφιών σε ιατρούς οι οποίοι με τις εξειδικευμένες γνώσεις που θα αποκτήσουν θα συμβάλουν στην εκπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας. Οργάνωση επιστημονικών διαγωνισμών με απονομή βραβείων, Οργάνωση επιστημονικών διαγωνισμών με απονομή βραβείων,
 8. η) την ενημέρωση του κοινού για τα θέματα και τον σκοπό της Εταιρείας,
 9. θ) την οργάνωση ή/και συμμετοχή του Συνδέσμου και των μελλών του σε κοινωνικές δράσεις εντός χώρας ή στο εξωτερικό σχετικά με την εκπαίδευση, ενημέρωση, παρουσίαση των αποτελεσμάτων στον συγκεκριμένο τομέα, όπως: συνέδρια, ημερίδες, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, κλπ., ή σύμφωνα με την κατά περίπτωση διευκόλυνση της συμμετοχής τους σε παρόμοιες εκδηλώσεις, εντός χώρας ή στο εξωτερικό,
 10. ι) την δημιουργία και την ανάπτυξη των υπηρεσιών online: email, web directory, βάσεις δεδομένων με πληροφορίες και εργαλεία πολυμέσων (έγγραφα, video, παρουσιάσεις, κλπ.) από συνέδρια , ημερίδες, με προσωπικό λογαριασμό για τα μέλη. Βάσει των δικαιωμάτων πρόσβασης του κάθε μέλος, θα υπάρξει η δυνατότητα πρόσβασής στις προαναφερόμενες υπηρεσίες,
 11. ια) την αποστολή newsletters, ενημερωτικού υλικού, περιοδικών με θέματα ενδιαφέροντος του Συνδέσμου,
 12. ιβ) την υποστήριξη της μεταπτυχιακής επαγγελματικής εκπαίδευσης των φυσικών προσώπων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα. Οργάνωση πρακτικών μαθημάτων και σεμιναρίων για την επαγγελματική πολύ-εξειδίκευση,
 13. ιγ) την προώθηση των δραστηριοτήτων που έχουν ως σκοπό την συγκέντρωση πόρων για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, την αναβάθμιση ειδικών τεχνικών υποδομών στις ιατρικές ειδικότητες που εμπλέκονται άμεσα με τομείς δραστηριοτήτων του Συνδέσμου,
 14. ιδ) την προώθηση των δραστηριοτήτων που έχουν ως σκοπό την χρηματοδότηση της έρευνας (διευκόλυνση επαφών με συμβούλους που εκπονούν διάφορα projects, επενδυτές, παραγωγούς, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τράπεζες, εμπορικές εταιρείες κλπ., από την χώρα ή το εξωτερικό) που έχουν ως κύρια και σημαντικά θέματα εξαιρετικού ενδιαφέροντος για το Σύνδεσμο,
 15. ιε) την πρωτοβουλία όποιων νομικών δράσεων με σκοπό την εκπλήρωση των δραστηριοτήτων της εταιρείας, την προώθηση των σκοπών του Συνδέσμου και των μελών του για την απόκτηση των αναγκαίων πόρων,
 16. ιστ) την διαχείριση των πόρων για τις μεμονωμένες ή συλλογικές υποτροφίες για τα μέλη του εταιρείας που έχουν εξαιρετικά αποτελέσματα στους τομείς ενδιαφέροντος του Συνδέσμου,
 17. ιζ) την ανταμοιβή με βραβεία, τόσο για τα μέλη της εταιρείας, όσο και για κάποια πρόσωπα εκτός εταιρείας, για κλινικές ή/και επιστημονικές μελέτες εξαιρετικής ποιότητας, στους τομείς δραστηριοτήτων του Συνδέσμου,
 18. ιη) την τιμητική αναγνώριση εθνικών και διεθνών προσωπικοτήτων, οι οποίες με την συνεισφορά τους υποστηρίζουν την προώθηση των σκοπών του Συνδέσμου.
Scroll to Top