Statut

STATUTUL ASOCIAȚIEI SOCIETATEA HELENO-ROMÂNĂ DE CHIRURGIE “HEROES”

DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 Asociația ”SOCIETATEA HELENO-ROMÂNĂ DE CHIRURGIE ”HEROES” denumită în continuare „Asociația”, se constituie şi funcționează ca persoană juridică română, pe durată nedeterminată, în condițiile legii şi prezentului Statut. Societatea este denumită prescurtat cu acronimul ”HEROES”.

Art. 2 Asociația are sediul în municipiul Craiova, bvd. 1st Mai, nr. 66, Corp B, et. 5th, cam. 507, cod 200638.

Art. 3 Asociația este neguvernamentală, fără scop lucrativ, având caracter apolitic şi non – profit.

Art. 4 Asociația se constituie şi funcționează pe durată nelimitată, dizolvarea și lichidarea sa făcându-se în condițiile legii și prezentului statut.

Art. 5 Ștampila societății va purta denumirea societății și va fi în limba română: ”Societatea Heleno-Română de Chirurgie HEROES”, iar în limba engleză: ”Hellenic-Romanian Society of Surgery – HEROES”.

SCOPUL, OBIECTIVELE ŞI MIJLOACELE ASOCIAȚIEI

Art.6 Scopul asociației este de a reuni specialiști în chirurgie, români și greci, care să contribuie la creșterea performanțelor actului medical şi al accesului liber la informația medicală de actualitate, la promovarea valorilor profesiei.

Art. 7 Asociaţia urmăreşte creşterea eficienţei și calității actului medical, de învățămănt, şi îmbunătăţirea activităţii de îngrijire a bolnavilor cu afecţiuni chirurgicale, ca urmare a colaborării medicilor chirurgi greci și români.

Art. 8 În vederea realizării scopului şi obiectivelor sale, Asociaţia poate apela la următoarele mijloace:

 1. a) promovarea investigării şi studierii afecțiunilor chirurgicale;
 2. b) facilitarea schimbului de idei în aria de interes a chirurgiei prin întâlniri ştiinţifice şi contacte personale între specialiştii de chirurgie români şi greci;
 3. c) colaborarea cu clinicile de specialitate din centrele medicale române şi grecești, în vederea promovării metodelor de intervenție şi de tratament chirurgical;
 4. d) sensibilizarea instituţiilor legislative şi ale administrației centrale și locale din România şi Grecia pentru sprijinirea asociației în realizarea obiectivelor sale;
 5. e) coordonarea, corelarea şi consilierea specialiştilor şi activităţilor din domeniu pentru tratarea diferitelor afecţiuni din specialitate;
 6. f) colaborarea cu instituţii medicale de învăţământ şi cercetare sau alte organizaţii profesional-ştiintifice din cele două țări dar și din alte state europene și non europene pentru realizarea obiectivelor societăţii;
 7. g) acordarea de burse doctorilor care, prin cunoștințele specializate dobândite, vor contribui la atingerea scopurilor societății. Organizarea de concursuri științifice şi acordarea de premii;
 8. h) informarea publicului asupra aspectelor legate de scopul societății;
 9. i) organizarea şi/sau participarea asociaţiei şi a membrilor săi la acţiuni publice în ţară şi în străinătate de educaţie, informare şi prezentare de realizări în domeniu, cum sunt: congrese, simpozioane, mese rotunde etc. sau, după caz, facilitarea participării la astfel de manifestări în ţară şi străinătate;
 10. j) crearea şi dezvoltarea de servicii online: email, web directory, bază de date cu informaţii multimedia (documente video, prezentări, etc.) din cadrul congreselor, simpozioanelor, cu cont personalizat pentru membri. În funcţie de drepturile de acces ale fiecărui membru, va fi permis accesul la serviciile de mai sus;
 11. k) realizarea de newsletter-uri, materiale informative, reviste pe temele de interes ale societăţii;
 12. l) sprijinirea învăţământului postuniversitar profesional a persoanelor fizice care activează în domeniu. Organizarea de cursuri practice pentru policalificare profesională în domeniu;
 13. Organizarea de cursuri practice pentru policalificare profesională în domeniu;
 14. n) promovarea acţiunilor având drept scop finanţarea activităţilor de cercetare (facilitarea contactelor cu realizatori de proiecte, investitori, producători, finanţatori, bănci, societăţi comerciale etc. din ţară şi străinătate) ce au ca şi teme principale subiecte majore de interes ale societăţii;
 15. o) iniţierea oricăror acţiuni legale în scopul realizării obiectivelor societăţii, a promovării intereselor asociaţiei şi a membrilor săi în vederea constituirii de fonduri;
 16. p) administrarea unor fonduri de burse individuale sau de grup pentru membrii societăţii cu realizări deosebite în domeniile de interes ale asociaţiei;
 17. q) recompensarea prin premii, atât a membrilor societăţii, cât şi a unor persoane din afara asociaţiei, pentru studii clinice şi/sau ştiinţifice de calitate excepţională în domeniile de interes ale asociaţiei;
 18. r) onorarea personalităţilor naţionale şi internaţionale, care prin contribuţiile lor deosebite sprijină promovarea scopurilor şi obiectivelor societăţii;

PATRIMONIUL

Art. 9 Patrimoniul inițial al Asociației se constituie din suma de 2850 RON reprezentând contribuția membrilor fondatori. Patrimoniul Asociaţiei se completează din resurse financiare şi materiale atrase în condiţiile legii, sub formă de cotizaţii, contribuţii, donaţii, sponsorizări, legate sau orice alte forme permise de lege.

Art. 10 Gestiunea Asociaţiei se asigură de personal de specialitate.

Art. 11 Pentru administrarea resurselor financiare atrase, Asociația poate deschide conturi la orice instituție bancară în condițiile legii.

Art. 12 Operațiunile financiare ca şi utilizarea resurselor materiale ale Asociației se derulează în condițiile legii, cu angajarea semnăturii persoanelor autorizate.

MEMBRII – DREPTURI ŞI OBLIGAȚII

Art. 13 Pot fi membri ai Asociației persoane fizice, medici greci și români specialiști în chirurgie, dar şi medici de alte specialități care au tangențe cu chirurgia în contextual specializării lor.

În afara membrilor menționați ca fondatori în Actul Constitutiv, persoanele care dobândesc ulterior aceasta calitate pe baza solicitării scrise adresate președintelui Asociației, avizate de Consiliul Director şi aprobate de Adunarea Generală, vor respecta condițiile menționate mai sus în legătură cu calificarea, specializarea în profesii chirurgicale sau cu tangență pentru acest domeniu profesional.

Art. 14 Membrii Asociației au următoarele drepturi:

– să aleagă şi să fie aleși în organele de administrație ale Asociației;

– să se informeze cu privire la toate activitățile Asociației;

– să participe la organizarea şi desfășurarea activității Asociației;

– să propună acțiuni care să ducă la îndeplinirea scopului Asociației;

– să reprezinte Asociația, pe baza de delegație scrisă, la reuniuni şi acțiuni interne şi internaționale.

Art. 15 Membrii Asociației au următoarele obligații:

-să respecte Statutul Asociației şi hotărârile adoptate;

-să achite cotizația în cuantumul stabilit prin hotărârea Adunării generale;

-să participe activ la buna desfășurare a activității Asociației şi la creșterea prestigiului acesteia;

-să informeze prompt şi complet organele de administrație ale Asociației asupra activităților desfășurate ca reprezentanți ai acesteia, precum şi în legătură cu orice alte fapte ce interesează domeniul de activitate al Asociației;

-să nu întreprindă nici un fel de acțiuni de natură să lezeze în vreun fel scopul sau prestigiul Asociației.

Art. 16 Calitatea de membru se pierde prin retragere adresată în scris președintelui, excludere, deces sau prin încetarea activității Asociației.

Art. 17 Nerespectarea obligațiilor statutare, atrage după sine una din următoarele sancțiuni:

– atenționare;

– avertisment scris;

– excludere.

Art. 18 Sancțiunile sunt decise de Consiliul Director şi sunt prezentate motivat celui în cauză sau reprezentantului, în cazul membrilor persoane juridice.

Art. 19 Împotriva unei sancțiuni, în termen de 10 zile de la comunicare, se poate face apel la Adunarea Generală, care decide în proxima reuniune.

Art. 20 Persoanele care prin activitatea desfășurată au sprijinit în mod deosebit activitatea Asociației sau au contribuit la creșterea prestigiului acesteia, ca şi personalitățile de prestigiu din domeniile de interes ale Asociației, pot primi, prin hotărâre a Consiliului Director, la propunerea oricărui membru, calitatea de membru de onoare al Asociației.

Structura şi funcționarea

Art. 21 Adunarea Generala este organul de conducere al Asociației.

Art. 22 Adunarea Generală se constituie din totalitatea membrilor Asociației şi se reunește anual sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea Consiliului Director.

Art. 23 Adunarea Generală are următoarele atribuții:

– stabilește strategia şi obiectivele generale ale Asociației;

– modifică şi aprobă Statutul Asociației;

– aprobă rapoartele anuale ale Consiliului Director şi ale cenzorului, precum şi exercițiul bugetar pe anul precedent;

– stabilește programul de activități pentru anul curent şi bugetul aferent acestuia;

– alege membrii Consiliului Director şi numește cenzorul, stabilește numărul de posturi şi statul de funcțiuni pentru personalul angajat;

– alte atribuţii ce decurg din dispozițiile legale şi din prezentul Statut.

Art. 24 Adunarea Generală este constituită în prezenta majorității membrilor şi adoptă hotărâri cu votul majorității celor prezenți.

Art. 25 Convocarea Adunării Generale se face în scris, cu cel puțin 20 de zile înainte de data reuniunii, de către președinte sau înlocuitorul acestuia.

Art. 26 Consiliul Director, alcătuit din președinte, vicepreședinte, secretar, trezorier şi cinci membri, se întrunește cel puțin trimestrial, la convocarea președintelui sau a cel puțin trei membri, conduce activitatea curentă a Asociației şi are următoarele atribuții: pune în aplicare hotărârile Adunării Generale; organizează şi conduce activitatea curentă a Asociației, programele şi acțiunile proprii, potrivit programului stabilit de Adunarea Generală; stabilește participările şi mandatul reprezentanților Asociației la manifestări de specialitate, interne şi internaționale; angajează, în condițiile legii, personal de specialitate pentru activitatea din cadrul Asociației; hotărăște în privința utilizării resurselor materiale şi financiare, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli, aprobat de Adunarea Generală; aprobă efectuarea operațiunilor financiare, conform programului de activitate.

Art. 27 Consiliul Director se întrunește statutar în prezenţa majorității membrilor săi şi ia decizii cu majoritatea celor prezenți. Mandatul membrilor Consiliului Director este de 4 (patru) ani, cu posibilitatea reînnoirii.

Art. 28 Președintele conduce activitatea curentă a Asociației, reprezintă în mod curent Asociația în relațiile cu terții, prezidează reuniunile organelor de conducere şi administrație şi semnează hotărârile acestora, având toate atribuțiile prevăzute de lege.

Art. 29 În situația imposibilității îndeplinirii atribuțiilor, pe durata stării de imposibilitate, președintele este automat înlocuit de vicepreședinte.

Art. 30 Secretarul are următoarele atribuții:

-urmărește ca activitatea Asociației să fie conformă legislației în vigoare şi prezentului Statut;

-ţine evidenţa hotărârilor organelor de conducere şi administrație, pe care le consemnează într-un registru special;

-transmite sarcinile stabilite de Adunarea Generală către Consiliul Director şi urmărește realizarea lor;

-răspunde de întreaga bază de date a Asociației.

Art. 31 Trezorierul are următoarele atribuții:

-urmărește îndeplinirea hotărârilor Adunării Generale şi ale Consiliului Director în ceea ce privește activitățile financiar-contabile ale Asociației;

-răspunde nemijlocit de aducerea la îndeplinire a hotărârilor sus-menționate şi de realizarea acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare, luând masurile ce se impun pentru realizarea unui control financiar preventiv;

-prezintă în faţa Consiliului Director rapoarte semestriale privind situația financiar-contabilă a Asociației, urmărind ca întreaga activitate în acest domeniu sa fie în concordantă cu scopurile Asociației;

-întocmește balanțele şi rapoartele financiare către autoritățile competente, privitoare la activitățile desfășurate în cadrul Asociației;

-îndeplinește orice sarcină de profil financiar-contabil în scopul bunei desfășurări a activității Asociației.

Art. 32 Pentru verificarea activității financiar-contabile Adunarea Generală numește cu mandat de un an, un cenzor, care prezintă rapoarte anuale Adunării Generale.

DISPOZIȚII FINALE

Art. 33 Dispozițiile prezentului Statut nu pot contraveni normelor legale în vigoare şi nu pot fi interpretate contrar acestora.

Art. 34 În absenta unor dispoziții exprese în prezentul Statut se aplică dispozițiile generale prevăzute de actele normative în vigoare.

Prezentul Statut a fost încheiat astăzi 11.10.2019, în 7 (şapte) exemplare originale.

LUÂND LA CUNOŞTINŢĂ DE PREVEDERILE PREZENTULUI STATUT, ÎL APROBĂM ÎN TOTALITATE ŞI ÎL SEMNĂM:

Nr.

Prenume şi nume

Semnătura

1.

MARIN VALERIU ȘURLIN

2.

ALEXANDRU CLAUDIU MUNTEANU

3.

MARIAN MUNTEANU

4.

DANIEL IONICĂ VILCEA

5.

STELIAN MOGOANTĂ

6.

KONSTANTINOS SAPALIDIS

7.

TRAIAN PATRASCU

8.

MIRCEA BEURAN

9.

ION GEORGESCU

10.

STELIAN PANTEA

11.

ALIN GEORGE STOICA

12.

MIRCEA PIRSCOVEANU

13.

LIVIU VASILE

14.

EUGEN FLORIN GEORGESCU

15.

CRISTIAN-MARIUS NICA

16.

DAN CARTU

17.

STEFAN PATRASCU

18.

ALEXANDRU-MARIAN GOGANAU

19.

MARIUS EUGEN CIUREA

20.

KONSTANTINOS ROMANIDIS

21.

NIKOLAOS ROUKOUNAKIS

22.

ATHANASIOS KATSAOUNIS

Scroll to Top